I.Sunteți informat că pe parcursul desfasurarii procesului de recrutare in vederea unei posibile angajari prin incheierea unui Contract individual de munca cu angajatorul VIO TRANSGRUP S.R.L. cu sediul social in Arad, Strada Zona Industriala Sud, nr. 6, camera 11, judet Arad, Romania; Punct de lucru/sediu secundar: Dambovita, sat Ungureni, comuna Dragomiresti, str. Principala, nr.2, înregistrată la ORC Dambovita sub nr. J2/1568/2021, CUI 13476201, reprezentată prin Administrator: APREUTESE Loredana Mihaela, Administrator al VIO TRANSGRUP S.R.L., în calitate de Operator date cu caracter personal, va prelucra date cu caracter personal care vă aparțin.

II.Tipuri de date cu caracter personal obținute de la dumneavoastră în calitate de persoana vizata care fac obiectul prelucrărilor;

Datele cu caracter personal prelucrate de Operatorul VIO TRANSGRUP S.R.L. sunt cele mentionate in cuprinsul CV-ului depus de dvs. in vederea angajarii in cadrul Operatorului.

III.Scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal si temeiul juridic al prelucrării

III.1. Prelucrarea datelor personale din cuprinsul CV-ului dumneavoastra are drept scop realizarea unei posibile angajari in cadrul Operatorului. Cu prilejul desfasurarii unui proces de recrutare organizat de Operator, acesta impune verificarea si compararea cunostintelor candidatilor care doresc sa ocupe unul din posturile vacante din companie in vederea unei selectii cat mai eficace si care poate conduce la alegerea celor mai buni candidati pentru posturile necesar a fi ocupate in cadrul Operatorului.

Temeiul juridic al operațiunilor de prelucrare a datelor personale furnizate pentru posibila încheiere a unui contract individual de muncă cu Operatorul îl constituie:

  • necesitatea efectuarii demersurilor la cererea persoanei vizate pentru incheierea unui contract individual de muncă conform art. 6 alin.1 lit.b din GDPR;

III.2. De asemenea, scopul prelucrarii poate fi reprezentat si de interesul Operatorului in a-si constitui o baza de date ale canditatilor care nu au fost initial selectati, pentru o durata de cel mult 3 ani, in vederea unor posibile participari ale acestora la alte campanii de recrutare desfasurate de Operator.

Temeiul juridic al operațiunilor de prelucrare a datelor personale cuprinse in CV-ul candidatului pentru perioada ulterioara unei campanii de recrutare organizate de Operator îl constituie din aceasta perspectiva:

  • consimtamantul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru scopul mentionat conform art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR;

Dispozitiile din prezenta sectiune III.2. sunt aplicabile in masura in care persoana vizata isi exprima consimtamantul liber si individual conform art. 7 din GDPR.                            

Datele personale sunt prelucrate respectând prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE – denumit în continuare GDPR.

IV.Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Pe durata prelucrării, datele personale se vor putea dezvălui altor societăți din același grup cu operatorul in situatia in care cererea dumneavoastra de angajare se adreseaza unei entitati din acest grup sau exista posibilitatea dumneavoastra de a fi incadrat in raporturi de munca cu una din aceste entitati.

Operatorul va dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal și atunci când există o cerință legală în acest sens sau atunci când acest lucru este necesar pentru a proteja sănătatea și siguranța dumneavoastră sau a altor persoane sau interese vitale ale operatorului, precum și când există o cerere din partea persoanei de contact desemnată explicit de dumneavoastra.

Operatorul înțelege ca protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă și în acest sens asigură masuri de securitate fizică și informatică adecvate. Operatorul limitează accesul la datele cu caracter personal strict la angajații autorizați.

V.Transferul datelor personale către o țară terță sau organizație internațională

Datele dumneavoastră personale prelucrate nu vor fi transferate către țări terțe și nici către organizații internaționale.

VI.Perioada de stocare a datelor personale ca obiect al prelucrării

Datele dumneavoastra personale colectate in aceste conditii se pastreaza impreuna cu documentele care le contin pentru o perioada cel mult egala cu perioada stabilita de catre Operator pentru desfasurarea unui proces de recrutare, urmand ca la sfarsitul acestei perioade toate datele cu caracter personal care va apartin sa fie distruse de catre operator prin persoana autorizata.

In situatia in care v-ati exprimat consimtamantul pentru ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie inscrise ulterior finalizarii unei campanii de recrutare in baza de date a Operatorului, pentru a putea participa in cadrul altor proceduri de selectie, perioada de stocare a datelor cu caracter personal se prelungeste pentru o durata de cel mult 3 ani ulterior finalizarii campaniei initiale pentru care au fost furnizate datele.

VII.Procesul decizional automatizat

Prelucrarea datelor personale de către Operator și de către persoanele împuternicite de acesta, nu presupune o activitate de creare de profiluri pe baza acestor date.

VIII.Drepturile persoanelor vizate în activitatea de prelucrare a datelor personale:

 1. Dreptul de acces la date, adică: dreptul persoanei vizate de a obține de la Operator la cerere și în mod gratuit (o dată pe an), confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizează sunt sau nu prelucrate de acesta. În funcție de răspunsul oferit persoana vizată are posibilitatea exercitării sau nu a celorlalte drepturi.

2. Dreptul de rectificare a datelor, adică: dreptul persoanei vizate de a obține de la Operator la cerere și în mod gratuit, dar în măsura în care posibilitățile tehnice existente o permit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete.

3. Dreptul la ștergerea datelor, adică: dreptul persoanei vizate de a obține de la Operator la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană.

4. Dreptul la restricționarea prelucrării, adică: dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora.

5. Dreptul la portabilitatea datelor, adică: dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de accesat, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

6. Dreptul la opoziție, adică: dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

7. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale,  adică: dreptul persoanei vizate de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate care produce efecte juridice în privința persoanei vizate sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

8. Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, adică: dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, B-dul General Ghe. Magheru nr.28-30, sect.1, tel: 0318059211, 0318059212, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro respectiv, de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

Persoanele vizate vor putea să își exercite drepturile mai sus menționate înregistrând la sediul Operatorului o cerere scrisă și motivată, care va fi soluționată în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare. O astfel de cerere poate fi trimisă și pe e-mail la adresa: dpo@viotransgrup.ro.

Persoanele vizate pot să formuleze o reclamație cu privire la modul în care au fost prelucrate datele cu caracter personal contactând în acest sens Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal: Cristina Ristea, Tel. 0737.994.494; e-mail: dpo@viotransgrup.ro, care va investiga subiectul reclamat și vă va comunica un răspuns în maxim 30 de zile.